Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Koji web preglednik koristite?
Internet Explorer
Google Chrome
SRWare Iron
Firefox
Opera
Safari
Neki drugi
Pogledajte rezulate
Kontakt podaci

MAIL:

taxirijeka@net.hr

kresimir@taxirijeka.com


Mob:+385.91.500.33.55

(0-24)

Ured:+385.51.33.51.38

(08-24)

KONTAKT OBRAZAC


Zakon o Cestovnom prijevozu - Članak 01-10


"Transfer Service"group

"Transfer service" group je obrt za Taxi usluge, prijevoz putnika, najma vozila.  Bavimo se Aerodromskim transferima, Taxi uslugama, Prihvatom putnika na Aerodromskim terminalima, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i sl... Dugogodišnje iskustvo garancija je kvalitete prijevoza i nivoa usluge koju trebate. Opširnije o nama pogledajte na našim stranicama kojima pristupate klikom na gornji link. Također za sve informacije i ponude možete nas kontaktirati putem on-line obrasca, direktno na e-mail ili telefonskim putem. Među našim mnogobrojnim klijentima su najpoznatije svjetske kompanije, budite i Vi, te impresionirajte svoje poslovne partnere našom uslugom VIP prijevoza iTaxi službe Rijeka.

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se ustrojstvo, poslovi, način rada, ovlasti i obveze inspekcije cestovnog prometa i cesta te propisuju posebni uvjeti za postavljanje u zvanje inspektora.

Članak 2.

Poslove inspekcije cestovnog prometa i cesta obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Inspekcija ministarstva).

Članak 3.

Inspekcija ministarstva provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada, nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje uskladi sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje:

1. javni cestovni prijevoz putnika,

2. javni cestovni prijevoz tereta,

3. prijevoz za vlastite potrebe,

4. pružanje usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima,

5. održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja javnih cesta (državne, županijske i lokalne),

6. pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave na njihov zahtjev.

Odredbe ovoga Zakona, ne primjenjuju se na vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

 

II. USTROJSTVO

Članak 4.

Inspekcijski nadzor provode inspektori i viši inspektori cestovnog prometa i cesta (u daljnjem tekstu: inspektor), koje u ta zvanja postavlja ministar pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar).

Inspekcijski nadzor mogu obavljati i drugi državni službenici Ministarstva pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. ovoga Zakona, a po posebnom ovlaštenju ministra.

Članak 5.

Za inspektora i višeg inspektora može se postaviti osoba, koja pored zakonom utvrđenih uvjeta za postavljanje u to zvanje, ima visoku stručnu spremu prometne, građevinske, pravne ili ekonomske struke.

 

III. POSLOVI, OVLASTI I OBVEZE

Članak 6.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, Inspekcija ministarstva je ovlaštena:

a) pregledati:

- poslovne i druge prostorije,

- vozila, uređaje i opremu,

- poslovne knjige, sporazume, ugovore, dopusnice i druge isprave u svezi s prijevozničkom djelatnosti,

- dokumentaciju i evidenciju o poslovanju i primjeni propisa u svezi s prijevozničkom djelatnosti;

b) privremeno zabraniti:

- obavljanje prijevoza ako prijevoznik i pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu,

- korištenje motornog vozila ako ne ispunjava uvjete predviđene posebnim propisima,

- obavljanje poslova vozača motornog vozila ako nema propisanu stručnu spremu,

- daljnje kretanje hrvatskim cestama stranom prijevozniku i uputiti ga na najbliži granični prijelaz radi izlaska iz zemlje, ako u vozilu nema propisanu i važeću dopusnicu,

- obavljanje kolodvorskih usluga ako autobusni kolodvor i teretni kolodvor ne ispunjava zakonom propisane uvjete,

- obavljanje linijskog prijevoza putnika, ako prijevoznik takav prijevoz obavlja suprotno zakonu, međunarodnim ugovorima i drugim propisima, kojima se uređuje linijski prijevoz;

c) isključiti vozilo iz prometa:

- ako utvrdi da prijevoznik obavlja prijevoz osoba u linijskom cestovnom prometu bez propisane i važeće dopusnice,

- ako utvrdi da se javni prijevoz u slobodnom cestovnom prometu ne obavlja u skladu sa zakonskim odredbama odnosno odredbama međudržavnih sporazuma,

- ako utvrdi da fizička osoba obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe bez propisanog rješenja,

- ako utvrdi da pravna i fizička osoba ne obavlja prijevoz za vlastite potrebe u skladu sa zakonskim odredbama,

- ako utvrdi da se prijevoz obavlja autotaksi vozilom koje ne ispunjava uvjete predviđene posebnim propisom.

U obavljanju inspekcijskih poslova javnih cesta Inspekcija ministarstva je ovlaštena:

a) pregledati:

- stanje javnih cesta,

- radove na održavanju javnih cesta,

- radove koji se obavljaju u zaštitnom pojasu javnih cesta,

- radove i tehničku dokumentaciju u svezi održavanja javnih cesta,

- obavljanje poslova zaštite i čuvanje javnih cesta,

- obavljanje upravnih i stručno-tehničkih poslova na javnim cestama,

- planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koje se odnosi na održavanje i zaštitu javnih cesta;

b) narediti:

- privremenu obustavu radova koji se izvode na javnim cestama i njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama Zakona o javnim cestama i drugih propisa iz djelatnosti cesta,

- otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost prometa na njima,

- privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet,

- obustavu prometa cestovnim motornim vozilima, koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu kada je njihov promet na cesti u suprotnosti s važećim propisima;

c) zabraniti daljnje kretanje motornog vozila na javnoj cesti kada utvrdi da vozilo prazno ili zajedno s teretom ima masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, dok se ne otkloni razlog zbog kojeg je zabrana izrečena.

Inspekcija ministarstva je ovlaštena poduzimati i druge mjere u skladu sa Zakonom o javnim cestama, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i drugim propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 7.

Inspektor isključuje vozilo iz prometa, oduzimanjem prometne dozvole, a po potrebi i registarske pločice vozila u trajanju od sedam dana.

Ako radi napravljenog prekršaja inspektor drugi put izrekne mjeru ovog članka, vozilo se isključuje iz prometa u trajanju od sedam do deset dana.

O isključenju vozila iz prometa, inspektor obavještava nadležno tijelo koje je izdalo prometnu dozvolu i registarske pločice vozila.

Prilikom isključenja vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz osoba, oduzima se oznaka "TAXI" te evidencijski broj iz obrtnog registra.

Po isteku roka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, inspektor vraća prometnu dozvolu i registarske pločice, odnosno oznaku "TAXI" i evidencijski broj iz obrtnog registra izravno nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a ukoliko to nije moguće tada putem tijela koje ih je izdalo.

Članak 8.

Kada inspektor isključuje vozilo iz prometa o tome donosi rješenje, u kojem na temelju izjave nadzirane pravne ili fizičke osobe utvrđuje gdje će se vozilo nalaziti za vrijeme trajanja is-
ključenja (vlastito parkiralište ili javno parkiralište).

Nadzor nad izvršenjem rješenja iz stavka 1. ovog članka, obavlja inspektor.

Članak 9.

Nadzor nad obavljanjem prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu sukladno odredbama ovoga Zakona obavlja inspektor, u pravilu na graničnom prijelazu i u području granične kontrole.

Pored nadzora iz stavka 1. ovoga članka, inspektor na graničnom prijelazu u području granične kontrole, može poduzimati i mjere za koje je odredbom članka 174. i 177. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ovlaštena Carinska uprava.