Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Koji web preglednik koristite?
Internet Explorer
Google Chrome
SRWare Iron
Firefox
Opera
Safari
Neki drugi
Pogledajte rezulate
Kontakt podaci

MAIL:

taxirijeka@net.hr

kresimir@taxirijeka.com


Mob:+385.91.500.33.55

(0-24)

Ured:+385.51.33.51.38

(08-24)

KONTAKT OBRAZAC


Zakon o Cestovnom Inspektoratu - Članak 10-20


"Transfer Service"group

"Transfer service" group je obrt za Taxi usluge, prijevoz putnika, najma vozila.  Bavimo se Aerodromskim transferima, Taxi uslugama, Prihvatom putnika na Aerodromskim terminalima, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i sl... Dugogodišnje iskustvo garancija je kvalitete prijevoza i nivoa usluge koju trebate. Opširnije o nama pogledajte na našim stranicama kojima pristupate klikom na gornji link. Također za sve informacije i ponude možete nas kontaktirati putem on-line obrasca, direktno na e-mail ili telefonskim putem. Među našim mnogobrojnim klijentima su najpoznatije svjetske kompanije, budite i Vi, te impresionirajte svoje poslovne partnere našom uslugom VIP prijevoza iTaxi službe Rijeka.

Članak 10.

O nadzoru inspektor obavještava odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno fizičku osobu ako su dostupni, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

Članak 11.

Inspektor je ovlašten, utvrđivati identitet fizičkih osoba koje podliježu inspekcijskom nadzoru, uzimati izjave od odgovornih osoba i drugih osoba, kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 12.

Inspekcija ministarstva obavlja nadzor na temelju godišnjeg programa rada, kojeg donosi ministar, a prema potrebi i izvan programa.

Članak 13.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, ako drugim propisom nije drukčije određeno, inspektor će donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, ako utvrdi da se prijevoz u cestovnom prometu ne obavlja u skladu s međudržavnim sporazumima, zakonom i propisima donešenim na temelju zakona, drugim propisima kojima se uređuje obavljanje prijevoza u cestovnom prometu, ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti na javnim cestama, koji su u suprotnosti s propisima o javnim cestama, te u svim slučajevima u kojima je ovlašten u članku 6. ovoga Zakona.

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje nadzire inspektor dužne su omogućiti inspektoru obavljanje poslova iz članka 6. stavak 1. točka a) i članka 7. ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometani rad.

Smatra se da pravna i fizička osoba, nije omogućila obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, i u slučaju ako u roku utvrđenom zapisnikom od strane inspektora ne osigura radi uvida traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog i pravnog stanja u započetom nadzoru.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora, ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

Inspekcijski nadzor, obavit će se u vrijeme, u kojem će se na nadziranom objektu nanijeti najmanja šteta, zbog privremene obustave poslovanja.

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje nadzire inspektor dužne su na njegov zahtjev i u datom roku dostaviti ili pripremiti točne podatke i dokumentaciju koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 16.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može oduzeti pravnoj ili fizičkoj osobi dokumentaciju i isprave, ako posumnja u njihovu ispravnost odnosno ako poslovanje ne obavljaju u skladu s tim ispravama i dokumentacijom.

Isprave se oduzimaju trajno ili na vrijeme potrebno za utvrđivanje njihove ispravnosti ili donošenje izvršnog  rješenja, pri čemu se nadziranoj pravnoj i fizičkoj osobi daje primjerak zapisnika ili potvrda.

Članak 17.

Protiv rješenja koje je donio inspektor može se izjaviti žalba Povjerenstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine tri člana od kojih su dva stalna člana i jedan promjenjivi član.

Predsjednik Povjerenstva je jedan od dva stalna člana.

Za stalnog člana Povjerenstva može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava i najmanje četiri godine radnog iskustva u upravi, a za promjenjivog člana može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij prometne ili građevinske struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer prometa, odnosno magistar inženjer građevinarstva i najmanje četiri godine radnog iskustva na inspekcijskim poslovima.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 18.

Brisan.

Članak 19.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor, odnosno ovlašteni državni službenik mora imati posebnu iskaznicu i značku kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti, te u pravilu nosi službenu odjeću.

Osobe iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, obvezne su vratiti posebnu iskaznicu i značku.

Obrazac iskaznice, oblik značke inspektora, te način njihova izdavanja i uporabe propisuje ministar.

Propisom iz stavka 3. ovoga članka, ministar će odrediti opremu i službenu odjeću inspektora.