Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Koji web preglednik koristite?
Internet Explorer
Google Chrome
SRWare Iron
Firefox
Opera
Safari
Neki drugi
Pogledajte rezulate
Kontakt podaci

MAIL:

taxirijeka@net.hr

kresimir@taxirijeka.com


Mob:+385.91.500.33.55

(0-24)

Ured:+385.51.33.51.38

(08-24)

KONTAKT OBRAZAC


Zakon o Cestovnom Inspektoratu - Članak 20-28


"Transfer Service"group

"Transfer service" group je obrt za Taxi usluge, prijevoz putnika, najma vozila.  Bavimo se Aerodromskim transferima, Taxi uslugama, Prihvatom putnika na Aerodromskim terminalima, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i sl... Dugogodišnje iskustvo garancija je kvalitete prijevoza i nivoa usluge koju trebate. Opširnije o nama pogledajte na našim stranicama kojima pristupate klikom na gornji link. Također za sve informacije i ponude možete nas kontaktirati putem on-line obrasca, direktno na e-mail ili telefonskim putem. Među našim mnogobrojnim klijentima su najpoznatije svjetske kompanije, budite i Vi, te impresionirajte svoje poslovne partnere našom uslugom VIP prijevoza iTaxi službe Rijeka.

Članak 20.

Inspekcija ministarstva, vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama.

Način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom od 7.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako ne dozvoli inspektoru da izvrši pregled poslovnih prostorija, vozila, uređaja, opreme, poslovnih knjiga i evidencija, dopusnica, te druge poslovne dokumentacije (članak 6. stavak 1. točka a) i stavak 2. točka a),

2. ako onemogući inspektora u poduzimanju mjera iz članka 6. stavak 1. točka c) i stavka 2. točke b) i c),

3. ako ne omogući utvrđivanje identiteta fizičkih osoba te izjava odgovornih osoba i drugih osoba (članak 11.),

4. ako ne izvrši rješenje i ne postupi po rješenju inspektora (članak 13.),

5. ako ne omogući inspektoru obavljanje pregleda i ne osigura mu uvjete za neometan rad i ako ne obustavi poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora (članak 14. stavak 1. i 3.),

6. ako ne dozvoli inspektoru oduzimanje isprava i druge dokumentacije koja može poslužiti kao dokaz u sudbenom postupku (članak 16. stavak 1.)

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 22.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba, ako na zahtjev inspektora ne dostavi ili ne pripremi u određenom roku tražene podatke i dokumentaciju ili mu dostavi ili pripremi netočne podatke i dokumentaciju (članak 15.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 6.000,00 kuna.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 23. ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Pravilnik o stručnoj spremi, obrascu iskaznice i oznaci inspektora cestovnog prometa i cesta ("Narodne novine", br. 37/93.),

2. Uputa o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencije izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektima ("Narodne novine", br. 40/93.).

Članak 25.

Inspektori zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, koji su na ta mjesta postavljeni po dosadašnjim propisima, a nemaju stručnu spremu propisanu člankom 5. ovoga Zakona, nastavljaju obavljati poslove inspektora, uz uvjet da imaju položen državni stručni ispit.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona, inspekcija za ceste i inspekcija za cestovni promet Grada Zagreba, može nastaviti radom do 1. siječnja 2000., prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Inspektore inspekcija iz stavka 1. ovoga članka preuzima Ministarstvo, najkasnije 1. siječnja 2000.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Odredbe Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 42/90., 34/91., 56/91. - pročišćeni tekst 61/91., 109/93., 29/94., 52/94. i 48/96.), koje se odnose na inspekcijski nadzor,

2. Odredbe Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 77/92., 26/93. i 29/94.), koje se odnose na inspekciju cestovnog prometa.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-04/98-01/01
Zagreb, 30. lipnja 1999.